ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PRAKTIJK INWEZIG DOOR PRAKTIJK INWEZIG
Opgesteld november 2023

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cliënt/Organisatie en Valerie Kolkman gesloten overeenkomst met betrekking tot ondersteuning en coaching.

2. Inhoud ondersteuning
2.1. Valerie Kolkman stelt in samenspraak met cliënt/organisatie een plan/offerte op waarin de hulp/ondersteuning die aan cliënt/organisatie wordt geboden nader is uitgewerkt of uitgelegd.

2.2. Valerie Kolkman kan enkel een plan of offerte opstellen indien cliënt/organisatie een akkoord geeft op de samenwerking in de ondersteuning. In het plan of offerte staat beschreven met welke ondersteuningsvraag de cliënt/organisatie zich heeft aangemeld en welke ondersteuning door Valerie Kolkman aan cliëntorganisatie wordt geboden. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

2.3. In het plan/offerte staat in ieder geval beschreven:

 • het doel van de ondersteuning/workshop/training;
 • de inzet van Valerie Kolkman;
 • hoe en wanneer de ondersteuning wordt geëvalueerd;

wat de behoeften zijn van de Cliënt/Organisatie.

2.4. Voorafgaand aan het opstellen van het plan/offerte wordt met cliënt/organisatie besproken wat zijn of haar verlangens zijn ten aanzien van de ondersteuning.

2.5. Valerie Kolkman en cliënt/organisatie treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het plan/offerte indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:

 • Valerie Kolkman geheel of gedeeltelijk geen betaling meer ontvangt van de cliënt/organisatie of anderszins voor ondersteuning als beschreven in het Plan.
 • de ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer vallen binnen de afspraken en ondersteuningsmogelijkheden die Valerie Kolkman biedt volgens het plan/offerte.

 3. Kwaliteit

3.1. Valerie Kolkman zorgt ervoor dat de ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:

 • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 • afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt/Organisatie en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt;
 • verstrekt wordt in overeenstemming met de op Valerie Kolkman verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;

verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van cliënt/organisatie.

3.2. Valerie Kolkman kan voor de ondersteuning geen derden (o.a. onderaannemers, opdrachtnemers, zzp’ers etc.) inzetten. Indien Valerie Kolkman een doorverwijzing doet, zorgt zij ervoor dat deze eveneens kwalitatief goede ondersteuning bieden.

3.3. Indien cliënt/organisatie ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Valerie Kolkman naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder indien nodig, mits cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Klachten

4.1. Indien cliënt/organisatie een ongenoegen of klacht heeft over de ondersteuning/coaching, dan kan u daarvoor bij Valerie Kolkman terecht. Valerie Kolkman zal zich inspannen in onderling overleg met cliënt/organisatie tot een oplossing te komen.

4.2. Valerie Kolkman informeert cliënt/organisatie daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Valerie Kolkman is geregeld.

5. Informatie

5.1. Valerie Kolkman verstrekt aan cliënt/organisatie alle informatie die cliënt/organisatie redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de ondersteuning. Denk hierbij aan tips, naslagwerk of boeken die je kan lezen. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor gebruiker begrijpelijk is.

5.2. Cliënt/Organisatie verstrekt Valerie Kolkman alle nodige informatie die voor Valerie Kolkman belangrijk kan zijn voor het verlenen van de ondersteuning/workshop of training.

6. Dossier en Privacy

6.1. Valerie Kolkman houdt een dossier bij van de ondersteuning aan cliënt/organisatie. Het dossier bestaat ten minste uit het plan/offerte, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

6.2. Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.

6.3. Valerie Kolkman gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënt/organisatie en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

6.4. Valerie Kolkman verstrekt geen informatie over de ondersteuning van cliënt/organisatie aan derden, (zijnde personen niet direct bij de ondersteuning betrokken) behalve wanneer cliënt/organisatie daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Valerie Kolkman daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

 7. Annuleren / No-show

7.1. Als de cliënt/organisatie geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken ondersteuning, laat cliënt/organisatie dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de ondersteuning aan Valerie Kolkman weten.

7.2. Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt Valerie Kolkman zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de cliënt/organisatie van 30% van het afgesproken tarief dat Valerie Kolkman door de niet-tijdige annulering misloopt.

8. Vergoeding van de ondersteuning

8.1. Cliënt/Organisatie is Valerie Kolkman vergoeding verschuldigd voor de geleverde ondersteuning. Cliënt/Organisatie is gehouden tot de betaling aan Valerie Kolkman van alle kosten die zij in rekening brengt om bijvoorbeeld uitloop van sessies of overige diensten heeft verleend.

8.2. De ondersteuning van Valerie Kolkman wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

8.3. Wanneer cliënt/organisatie naast de ondersteuning die in het plan/offerte is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van Valerie Kolkman (workshops of trainingen) dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van cliënt/organisatie. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien cliënt/organisatie en Valerie Kolkman dat gezamenlijk hebben afgesproken.

9. Einde Overeenkomst

9.1. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

 • Met wederzijds goedvinden.
 • Door middel van een opzegging door de cliënt/organisatie, mits er geen vervolgafspraken meer gepland staan. Wanneer dit zo is zal er in overleg worden afgestemd of hier nog kosten van 50% voor in rekening worden gebracht.
 • Bij het overlijden van Cliënt of Valerie Kolkman.
 • Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
 • Door middel van schriftelijke opzegging door Valerie Kolkman indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
  • Cliënt/Organisatie komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Valerie Kolkman.
  • Door toedoen van cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige ondersteuning van cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
  • Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van cliënt/organisatie niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
  • Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Valerie Kolkman worden gevergd.

9.2. Indien Valerie Kolkman de Overeenkomst opzegt zal zij, indien cliënt/organisatie dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.